جهت تولید سرب خالص و آلیاژی، اقلام ذیل براساس محتوای سرب از تامین کنندگان داخلی و خارجی خریداری می شود:

1- سرب کارگاهی نرم

2- سرب کارگاهی خشک

3- سرباره ریفاینری

4- اکسید سرب (Dust)

5- ضایعات آند سل الکترولیز روی

6- ضایعات کابل