نقره جزو فلزات گرانبها می باشد و در طبیعت به همراه کانسارهای سرب وجود دارد.

پس از استحصال سرب از کنسانتره، نقره به عنوان ناخالصی می باشد و برای تولید سرب خالص 99.99%، با استفاده از روش پارکس، نقره بصورت آلیاژ سه تایی Pb/Ag/Zn از سرب جداسازی شده و سپس با متد مایع سازی، نقره با خلوص min 99% تولید می شود.